Python if…else

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các quyết định trong một chương trình Python bằng cách sử dụng các dạng khác nhau của câu lệnh if..else.

Câu lệnh if … else trong Python là gì?

Việc ra quyết định là bắt buộc khi chúng ta chỉ muốn thực thi một mã khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn.

Câu if…elif…else lệnh được sử dụng bằng Python để ra quyết định.

Câu lệnh Python if

Cú pháp Python if

Ở đây, chương trình chỉ đánh giá câu lệnh và sẽ thực thi nếu biểu thức kiểm tra là True.

Nếu biểu thức kiểm tra là False, câu lệnh không được thực thi.

Trong Python, phần nội dung của câu lệnh if được biểu thị bằng dấu thụt đầu dòng. Phần nội dung bắt đầu bằng một dấu thụt lề và dòng đầu tiên không có dấu đầu dòng đánh dấu phần cuối.

Python diễn giải các giá trị khác 0 là TrueNone và 0 được hiểu là False.

Lưu đồ câu lệnh Python if

Đây là ví dụ về if

Khi đoạn mã trên được thực thi, nó tạo ra kết quả sau:

Câu lệnh Python if … else

Cú pháp if … else

Câu if..else lệnh đánh giá và sẽ thực thi phần nội dung if chỉ khi điều kiện kiểm tra là True.

Nếu điều kiện là False, phần thân của else được thực thi. Thụt lề được sử dụng để tách các khối.

Lưu đồ câu lệnh if…else

Câu lệnh Python if … elif … else

Cú pháp if … elif … else

elif là viết tắt của else if. Nó cho phép kiểm tra nhiều biểu thức.

Nếu điều kiện if cho False, nó sẽ kiểm tra điều kiện elif khối tiếp theo, v.v.

Nếu tất cả các điều kiện là False, phần thân của else sẽ được thực thi.

Chỉ một khối trong số một số if...elif...else khối được thực thi theo điều kiện.

Khối if chỉ có thể có một khối else. Nhưng nó có thể có nhiều khối elif

Lưu đồ if … elif … else

Ví dụ:

Khi biến num là số dương, Positive number được in.

Nếu num là số bằng 0, Zero được in.

Nếu num là số âm, Negative number được in.