Làm thế nào để tăng kích thước upload size trên WordPress

Cách 1 – Tăng max upload file size trong .htaccess

Nhiều nhà cung cấp hosting cho phép thay đổi cấu hình PHP qua file .htaccess. Vì vậy, chỉ cần áp dụng rule php_value upload_max_filesize trong .htaccess bạn sẽ có thể tăng kích thước giới hạn upload qua PHP.
Chúng tôi sẽ dùng File Manager để sửa file .htaccess, nhưng cũng vậy có thể làm thông qua FTP client. Bạn sẽ có thể tìm thấy file .htaccess trong cùng một thư mục chứa WordPress của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thể truy cập blog qua đường dẫn yourdomain.com, WordPress và file .htaccess sẽ nằm trong thư mục public_html.
Khi đã xác định được file .htaccess, chọn và click vào nút Edit.
Edit
Bạn cần thêm các dòng sau vào file .htaccess:
php_value upload_max_filesize 128M
 php_value post_max_size 128M
 php_value max_execution_time 300
 php_value max_input_time 300
Khi đã thêm xong hãy nhấn vào icon Save ở góc trên bên trái.
Code

Cách 2 – Cấu hình file php.ini

QUAN TRỌNG: Phương pháp này phù hợp nếu bạn host WordPress trên VPS. Nhiều nhà cung cấp shared hosting không cho phép sửa file php.ini. Nếu bạn đang dùng shared hosting, liên hệ nhà cung cấp hosting của bạn để biết rằng bạn có được quyền thay đổi file php.ini không.
Nếu phương pháp .htaccess không dùng được, bạn có thể thử tăng kích thước WordPress upload limit bằng cách sửa file php.ini. Truy cập files của bạn bằng cách dùng File ManagerFTP client hoặc SSH (nếu được hỗ trợ) và tìm file php.ini trong thư mục root. Nếu bạn không nhìn thấy file đó, tạo nó và điền các rules sau:
upload_max_filesize = 128M
 post_max_size = 128M
 max_execution_time = 300
Khi hoàn tất, bạn có thể truy cập lại WordPress admin area –> Media -> Add New để xem thay đổi đã được áp dụng chưa