Câu lệnh Pass trong Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tuyên bố vượt qua. Nó được sử dụng như một trình giữ chỗ để thực hiện các chức năng, vòng lặp, v.v. trong tương lai, v.v.

Câu lệnh pass trong Python là gì?

Trong lập trình Python, passcâu lệnh là một câu lệnh null. Sự khác biệt giữa một nhận xét và một passcâu lệnh trong Python là trong khi trình thông dịch hoàn toàn bỏ qua một nhận xét, passthì không bị bỏ qua.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra khi đường chuyền được thực hiện. Nó dẫn đến không hoạt động (NOP).

Cú pháp

Thường sử dụng nó như một người giữ chỗ.

Giả sử chúng ta có một vòng lặp hoặc một chức năng chưa được triển khai, nhưng chúng ta muốn thực hiện nó trong tương lai. Họ không thể có một cơ thể trống rỗng. Các thông dịch viên sẽ gây ra một lỗi. Vì vậy, chúng tôi sử dụng passtuyên bố để xây dựng một cơ thể không làm gì cả.

Ví dụ:

Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự trong một hàm hoặc lớp trống .