Danh mục: Thủ thuật Excel

Bài tập Excel: Công thức, hàm – Hàm thống kê

Bởi

Bài 1: Tính tổng điểm của từng học sinh (Gợi ý: sử dụng hàm SUM) Bài 2: Tính điểm trung bình của học sinh Bài 3: a. Điền vào cột Thực lãnh với lương cơ bản *4 b. Tìm giá trị lương được nhận cao nhất c. Tìm giá trị lương được nhận thấp nhất…