Danh mục: Tin học đại cương

Bài tập Excel: Công thức, hàm – Hàm thống kê

Bởi

Bài 1: Tính tổng điểm của từng học sinh (Gợi ý: sử dụng hàm SUM) Bài 2: Tính điểm trung bình của học sinh Bài 3: a. Điền vào cột Thực lãnh với lương cơ bản *4 b. Tìm giá trị lương được nhận cao nhất c. Tìm giá trị lương được nhận thấp nhất…

Bài tập Word: Chèn các đối tượng vào văn bản

Bởi

Bài 1: Vẽ các hình sau: Bài 2: Vẽ sơ đồ sau: Bài 3: Chèn chữ nghệ thuật, chèn ảnh vào văn bản như hình Bài 4: Tạo Header, Footer, đánh số trang chèn chú thích cho văn bản như hình Bài 5: Soạn thảo công thức sau: Bài 6: Tạo giấy mời theo mẫu:

Bài tập Word: Bảng biểu

Bởi

Bài 1: Trình bày đoạn bảng biểu sau: Bài 2: Trình bày đoạn bảng biểu sau: (Hình ảnh có thể được lấy khác so với hình) Bài3: Trình bày đoạn bảng biểu sau: