Danh mục: Các kiểu dữ liệu

Các hàm Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm, hàm là gì, cú pháp, các thành phần và các loại hàm. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo một hàm bằng Python. Hàm trong Python là gì? Trong Python, một hàm là một nhóm các câu lệnh liên quan thực hiện một tác vụ…

Số Python, Chuyển đổi Kiểu và Toán học

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các số khác nhau được sử dụng trong Python, cách chuyển đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác và các phép toán được hỗ trợ trong Python. Kiểu dữ liệu số trong Python Python hỗ trợ số nguyên, số dấu phẩy động…