Danh mục: Các câu lệnh điều kiện

Câu lệnh Pass trong Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tuyên bố vượt qua. Nó được sử dụng như một trình giữ chỗ để thực hiện các chức năng, vòng lặp, v.v. trong tương lai, v.v. Câu lệnh pass trong Python là gì? Trong lập trình Python, passcâu lệnh là một câu lệnh null. Sự khác biệt giữa một nhận…

Python break và continue

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh Break và continue để thay đổi luồng của một vòng lặp. Việc sử dụng break và continue trong Python là gì? Trong Python, breakvà các câu continuecó thể thay đổi dòng chảy của một vòng lặp bình thường. Vòng lặp lặp qua một khối…

Python vòng lặp while

Bởi

Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối mã cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một vòng lặp while trong Python. Vòng lặp while trong Python là gì? Vòng lặp while trong Python được sử dụng để lặp lại một khối mã miễn là biểu thức…

Bài tập python

Bởi

Bài 1: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. In ra màn hình các số từ 1 đến n Bài 2: Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên a và b. In ra màn hình các số từ a đến b. Bài 3: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. Nếu n chẵn thì tính…

Python cho vòng lặp

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách lặp lại một chuỗi các phần tử bằng cách sử dụng các biến thể khác nhau của vòng lặp for. Vòng lặp for trong Python là gì? Vòng lặp for trong Python được sử dụng để lặp qua một chuỗi ( danh sách , tuple , chuỗi ) hoặc các đối tượng có…

Python if…else

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các quyết định trong một chương trình Python bằng cách sử dụng các dạng khác nhau của câu lệnh if..else. Câu lệnh if … else trong Python là gì? Việc ra quyết định là bắt buộc khi chúng ta chỉ muốn thực thi một mã khi…