Danh mục: Tự học PHP

Các hàm Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm, hàm là gì, cú pháp, các thành phần và các loại hàm. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo một hàm bằng Python. Hàm trong Python là gì? Trong Python, một hàm là một nhóm các câu lệnh liên quan thực hiện một tác vụ…

Số Python, Chuyển đổi Kiểu và Toán học

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các số khác nhau được sử dụng trong Python, cách chuyển đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác và các phép toán được hỗ trợ trong Python. Kiểu dữ liệu số trong Python Python hỗ trợ số nguyên, số dấu phẩy động…

Câu lệnh Pass trong Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tuyên bố vượt qua. Nó được sử dụng như một trình giữ chỗ để thực hiện các chức năng, vòng lặp, v.v. trong tương lai, v.v. Câu lệnh pass trong Python là gì? Trong lập trình Python, passcâu lệnh là một câu lệnh null. Sự khác biệt giữa một nhận…

Python break và continue

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh Break và continue để thay đổi luồng của một vòng lặp. Việc sử dụng break và continue trong Python là gì? Trong Python, breakvà các câu continuecó thể thay đổi dòng chảy của một vòng lặp bình thường. Vòng lặp lặp qua một khối…

Python vòng lặp while

Bởi

Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối mã cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một vòng lặp while trong Python. Vòng lặp while trong Python là gì? Vòng lặp while trong Python được sử dụng để lặp lại một khối mã miễn là biểu thức…

Bài tập python

Bởi

Bài 1: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. In ra màn hình các số từ 1 đến n Bài 2: Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên a và b. In ra màn hình các số từ a đến b. Bài 3: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. Nếu n chẵn thì tính…