Bài tập Word: Chèn các đối tượng vào văn bản

Bài 1: Vẽ các hình sau:

Bài 2: Vẽ sơ đồ sau:

Bài 3: Chèn chữ nghệ thuật, chèn ảnh vào văn bản như hình

Bài 4: Tạo Header, Footer, đánh số trang chèn chú thích cho văn bản như hình

Bài 5: Soạn thảo công thức sau:

Bài 6: Tạo giấy mời theo mẫu: