Bài tập Word: Bảng biểu

Bài 1: Trình bày đoạn bảng biểu sau:

Bài 2: Trình bày đoạn bảng biểu sau:

(Hình ảnh có thể được lấy khác so với hình)

Bài3: Trình bày đoạn bảng biểu sau: