Bài tập python

Bài 1: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. In ra màn hình các số từ 1 đến n

Bài 2: Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên a và b. In ra màn hình các số từ a đến b.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. Nếu n chẵn thì tính tổng các số chẵn từ 1 đến n, nếu n lẻ tính tổng các số lẻ từ 1 đến n.

Bài 4: In ra các bình phương của số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10.

Bài 5: Nhập vào số nguyên n từ bàn phím.

a. Nếu số đó lớn hơn 10 thì in ra dòng: số nhập vào phải bé hơn 10
b. Nếu số đó nhỏ hơn hoặc bằng 10, in ra các số chẵn trong khoảng từ 1 đến n.

Bài 6: In ra các số trong khoảng từ 50 đến 200 mà vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.

Bài 7: Nhập vào một số nguyên n<20 từ bàn phím. In ra các số thoả mãn điều kiện chia hết cho 5 hoặc chia hết cho 7.

Bài 8: Tính và in ra tích của 10 số tự nhiên đầu tiên. Nhập n, tính n giai thừa.

Bài 9: Nhập vào từ bàn phím số nguyên n. Đưa ra màn hình thông báo n có phải là số nguyên tốt hay không ?

Bài 10: Nhập n, tính tổng các số chẵn nhỏ hơn n.

Bài 12: Viết chương trình python tính tổng của các phần tử trong một list sau: numbers = [2.5, 3, 4, -5]