Bài tập Excel: Công thức, hàm – Hàm thống kê

Bài 1: Tính tổng điểm của từng học sinh

(Gợi ý: sử dụng hàm SUM)

Bài 2: Tính điểm trung bình của học sinh

Bài 3:

a. Điền vào cột Thực lãnh với lương cơ bản *4

b. Tìm giá trị lương được nhận cao nhất

c. Tìm giá trị lương được nhận thấp nhất

(Chú ý: ô màu xanh là để nhập công thức)

( Gợi ý: sử dụng hàm MAX ở ý b

sử dụng hàm MIN ở ý c)

Bài 4:

a. Tìm số học sinh thi đậu trong danh sách trên ( Gợi ý: sử dụng hàm COUNT)

b. Tìm số ô trông trong bảng

c. Tìm số ô chứa dữ liệu trong bảng

d. TÌm số học sinh Nam trong bảng ( Gợi ý sử dụng hàm COUNTIF)

Bài 5: Sắp xếp thứ hạng cho bảng dữ liệu

Bài 6